ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง