ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง