ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-57-0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง