ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกเฉพาะกิจขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๑๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง