ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสบเป๊าะ บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)