ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายเจ้าคำ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)