ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก และ เจลแอลกอฮอล์ โครงการเผ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง