ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง