info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อเก้าอี้ทำงานเบาะหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ทะ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกเฉพาะกิจขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๑๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อถุงยังชีพให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระกว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกเฉพาะกิจขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๑๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๗๓๗ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนังกาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ (บ่อขยะเทศบาลตำบลแม่ทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างงานซ่อมแซมเมรุ บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ทะ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink tank Printer) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ กับ A 3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บของเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ (บ่อขยะเทศบาลตำบลแม่ทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตู้
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกเฉพาะกิจขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๑๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสบเป๊าะ บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ๒๒.๐๔๓ จากสาย ลป.ถ๒๒.๐๐๓ ถึงสายสุสาน บ้านจว้าก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ทะ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พุทธศักราช 2564 เข้าเล่มอัดกาว ปกปริ้นสีเคลือบมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.22.003 บ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.22.004 จากสายบ้านจว้าก หมู่ที่ 5 ถึงสายบ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.22.011 จากสายถนนทางหลวงแผ่นดิน 1036 ถึงสายลป.ถ.22.009 บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจัดทำป้ายพาสวูด ๕ มิล แบบสอดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 438 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
1630861200 ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161