info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131