info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box กองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนันทกานต์ สายปัน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวนันทกานต์ สายปัน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145