info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box สำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายภูกิจ ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นายภูกิจ ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นางภัชรี วงศ์นันตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางภัชรี วงศ์นันตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
()
นิติกร
()
นิติกร
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวแพรพลอย แก้วแกมเงิน)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นางสาวแพรพลอย แก้วแกมเงิน)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138