เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box สำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
()
นิติกร
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง