เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
verified_user ระเบียบ-กฎหมาย-ที่ควรทราบ
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 2579 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ระเบียบค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศ การให้เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ระเบียบสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการท้องถิ่น2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ระเบียบการจัดงานและงานกีฬา-2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1