info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

play_arrow ราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแหนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเหมืองส่งน้ำสายเจ้าคำ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 ช่วง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอยนายประเสริฐ เครือฟอง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโทก ม.4 (ซอยโรงสีข้าว - ทางหลวงชนบทสายทางตุง) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหน หมู่ 2 - บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะหลวง หมู่ 8 (ซอยบ้านนายบุญทา) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ 1 (ซอยนายประทีป - บ้านผู้ใหญ่ศรี) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้ำโทก บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะหลวง (ซอยกู้ภัยแม่ทะ) บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ลป.ถ.22.003 บ้านจว๊าก หมู่ 5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำพร้อมดาดลำเหมืองส่งน้ำหนองงู จำนวน 2 ช่วง บ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเหมืองดงพญา (หน้าบ้านนายบุญช่วย แจ้ป้อม - บ้านนายสม ใจแก้วแดง) บ้านท่าแหน หมู่ 2 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 227