info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
place สถานที่ท่องเที่ยว
วัดท่าแหน

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ “แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”

place ข้อมูลหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ทะ มีรายละเอียด ดังนี้
1. พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดดอกบัว สื่อความหมายถึงศาสนา ศรัทธา ความเลื่อมใส เป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลแม่ทะ (พระพุทธศิริรัตนมงคล) 2. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อถึงแดนเกษตรกรรมแหล่งผลิตข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของแม่ทะ 3. ดอกไม้ลายไทย สื่อถึงความอ่อนหวาน มีน้ำใจไมตรี และยังสื่อถึงอาชีพหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน โทนสีของตราสัญลักษณ์ ใช้สีเหลือง และสีไข่ไก่ สีเหลืองสื่อถึงศาสนา ความศรัทธาอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่ทะ สีไข่ไก่ สื่อถึงอาชีพและความเป็นอยู่ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวและงานหัตถกรรม และยังสื่อถึงดินแดนปล่องภูเขาไฟอันเก่าแก่

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลแม่ทะ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่ทะ

คำขวัญเทศบาลตำบลแม่ทะ
ดินแดนเก่า ภูเขาไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเมือง รุ่งเรื่องวัฒนธรรม แหล่งหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ
“แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”

ที่ตั้ง
ตำบลแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 19 กิโลเมตร ส่วนที่ตั้งตำบลแม่ทะทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ เลขที่ 110/10 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150

ภาพแผนที่หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร