info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

place สถานที่ท่องเที่ยว
วัดท่าแหน รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดท่าแหน

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ “แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ “แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
place ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่ทะ ดินแดนเก่า ภูเขาไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเมือง รุ่งเรื่องวัฒนธรรม แหล่งหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ “แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”
ที่ตั้ง ตำบลแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 19 กิโลเมตร ส่วนที่ตั้งตำบลแม่ทะทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ เลขที่ 110/10 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150
ภาพแผนที่หน่วยงาน รอปรับปรุง
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ทะ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดดอกบัว สื่อความหมายถึงศาสนา ศรัทธา ความเลื่อมใส เป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลแม่ทะ (พระพุทธศิริรัตนมงคล) 2. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อถึงแดนเกษตรกรรมแหล่งผลิตข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของแม่ทะ 3. ดอกไม้ลายไทย สื่อถึงความอ่อนหวาน มีน้ำใจไมตรี และยังสื่อถึงอาชีพหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน โทนสีของตราสัญลักษณ์ ใช้สีเหลือง และสีไข่ไก่ สีเหลืองสื่อถึงศาสนา ความศรัทธาอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่ทะ สีไข่ไก่ สื่อถึงอาชีพและความเป็นอยู่ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวและงานหัตถกรรม และยังสื่อถึงดินแดนปล่องภูเขาไฟอันเก่าแก่
ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่ทะ

ดินแดนเก่า ภูเขาไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเมือง รุ่งเรื่องวัฒนธรรม แหล่งหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลแม่ทะ

“แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”
ที่ตั้ง

ตำบลแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 19 กิโลเมตร ส่วนที่ตั้งตำบลแม่ทะทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอแม่ทะ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ เลขที่ 110/10 หมู่ 10 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150
ภาพแผนที่หน่วยงาน

รอปรับปรุง
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่ทะ มีรายละเอียด ดังนี้

1. พระพุทธรูปประดิษฐานบนยอดดอกบัว สื่อความหมายถึงศาสนา ศรัทธา ความเลื่อมใส เป็นเสมือนจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลแม่ทะ (พระพุทธศิริรัตนมงคล) 2. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อถึงแดนเกษตรกรรมแหล่งผลิตข้าวอันอุดมสมบูรณ์ของแม่ทะ 3. ดอกไม้ลายไทย สื่อถึงความอ่อนหวาน มีน้ำใจไมตรี และยังสื่อถึงอาชีพหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ของชาวบ้าน โทนสีของตราสัญลักษณ์ ใช้สีเหลือง และสีไข่ไก่ สีเหลืองสื่อถึงศาสนา ความศรัทธาอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวแม่ทะ สีไข่ไก่ สื่อถึงอาชีพและความเป็นอยู่ ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวและงานหัตถกรรม และยังสื่อถึงดินแดนปล่องภูเขาไฟอันเก่าแก่
บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136