เทศบาลตำบลแม่ทะ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
account_box ฝ่ายบริหาร
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 0861838782
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 089-8505253
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : surasak.tongsu@hotma
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
Email : 081-883 6527
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Email : 094-6569916
account_box ฝ่ายสภา
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
Email : tong3boon.b@gmail.co
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
Email : ple_app_519@hotmail.
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
Email : pakrich.sarnintrjak@
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
Email : pusai49@hotmail.com
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
Email : wat2442@hotmail.com
account_box สำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
()
นิติกร
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน