info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-331626 กด 11 ส่งแฟกส์ กด 20

account_box ฝ่ายบริหาร
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
โทร : 0861838782
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
โทร : 0861838782
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายกิติศักดิ์ เครือดวงคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นายสุรศักดิ์ ต้องสู้
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
พ.ต.ท.อุดม ทิพย์บุญราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวสาริศา มหาวัน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
account_box ฝ่ายสภา
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายชยวุฒิ นพศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นางสายรุ้ง สุขะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นายสุนทร สายเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางอำไพ หนองเหล็ก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นายจันทร์แก้ว เครือวงศ์วัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางสาวรัตนา อุดคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต1)
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางปรียาพร บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
นางสาวศรุดา ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต1
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นางสาวเนตรนภา สีดาแจ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
(นายภักดี สมณะ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
ร้อยตำรวจตรีเรืองศักดิ์ ไว้ยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2
นางจินตภา ธิธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
(นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น)
ปลัดเทศบาล
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
(นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์)
รองปลัดเทศบาล
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายปกฤช สานอินทร์จักร)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายภูกิจ ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นายภูกิจ ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
(นางภัชรี วงศ์นันตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางภัชรี วงศ์นันตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นางสาวปรียากมล สายอุปราข)
นักวิชาการเกษตร
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นายนิคม เรืองศิลป์)
นักพัฒนาชุมชน
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางดรุณี อินต๊ะราชา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางสาวรวมพร รุ่งรัตนนภากุล)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
()
นิติกร
()
นิติกร
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางศิวพร เชื้อเต๊อะ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวแพรพลอย แก้วแกมเงิน)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นางสาวแพรพลอย แก้วแกมเงิน)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสุริยา ทาไสย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายศุภเชษฐ์ สืบปันใจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมศักดิ์ สุขะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายดวงแก้ว อุ่นเมือง)
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอุทิศ ยศวงศ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสมเดช กาจารี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวมนัชญา สายวงศ์ฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธีรศักดิ์ ปัดใจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางจันทร์ฟอง บุญเป็ง)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวมัธนา มากระทำ)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นางทัศนีย์ สายเปียง)
ภารโรง
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอุทัย ยศวงศ์)
คนงาน
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง
(นายอานนท์ จันทร์ต๊ะวัง)
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายสุนีย์ สวัสดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนันทกานต์ สายปัน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวนันทกานต์ สายปัน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางศิลิน ศรีสมวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางเนาวนิจ เรืองศิลป์)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางหัถยา เครือดวงคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางสาวตรีดาว สุริวงศ์ใย)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกรวีย์ จี๋เอ้ย)
นายช่างโยธา
(นายกรวีย์ จี๋เอ้ย)
นายช่างโยธา
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นายศราวุธ เสนาธรรม)
นายช่างโยธา
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางรจนา ทันใจ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายปิยชล ฝั้นจักสาย)
นายช่างโยธา
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายสาทิตย์ สายใจ)
นายช่างสำรวจ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายจักรกฤษณ์ น้อยวงศ์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน
(นายดำเนิน น้อยวงศ์)
คนงาน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
(จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ
งานกองช่าง
check_box แบบคำร้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236